KX-P7105 / KX-P7110
驱动程序下载
下载须知:
1. 把档案下载至一新活页夹,如 C:\TEMP
2. 执行名为 "xxx.EXE" 下载档案,解拆档案自行开始。
3. 当解拆档案完成,请细阅 "readme.txt",然后开始程序安装 。
注意:
使用者注意,必须下载所有档案,才能完成安装。
   
 
语言
碟号
档案大小
版本
更新日期

中文简体

5,710 KB
Windows95/98/Me: 4.cp.012
WindowsNT4.0 : 4.cp.006
Windows2000/XP : 5.00.77
04-12-2003
   
 
语言
碟号
档案大小
版本
更新日期

English

英语

8,344 KB
Windows95/98/Me: 4.00.131W
WindowsNT4.0 : 4.00.149
Windows2000/XP : 5.00.64
23-2-2004
   

 

 
 
integrate Electronic Technologies Ltd. Rights Reserved